Dla kandydatów

Fizyka - studia stacjonarnestatystyka

Poprawny CSS!Dla kandydatów

CERTYFIKACJA WYROBÓW MEDYCZNYCH

Język wykładowy: POLSKI

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent kończący studia na specjalności "Certyfikacja wyrobów medycznych" uzyskuje wiedzę o systemie oceny zgodności, systemie akredytacji i certyfikacji wyrobów medycznych z wymogami UE. Ponadto zapoznaje się z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań zasadniczych w tym z zasadami tworzenia deklaracji zgodności. Student potrafi dokonać oceny projektu wyrobu. Jest przygotowany do współpracy z instytucjami właściwymi ds. normalizacji, oceny oraz rejestracji wyrobów medycznych oraz prowadzenia audytów w miejscu produkcji wyrobów medycznych. Specjalność Certyfikacja wyrobów medycznych tworzona jest razem ze specjalistami z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. www.pcbc.gov.pl

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu:
- zasad certyfikacji wyrobów medycznych
- potrafi przeprowadzić analizę ryzyka i ocenę zagrożeń w zakresie użytkowania wyrobów medycznych potrafi przeprowadzić pomiary kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń medycznych
- umie przygotować udokumentowane źródłowo opracowania dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi wyrobu medycznego
- stosowania prawa związanego z akredytacją i certyfikacją w zakresie wyrobów medycznych objętych dyrektywami UE wdrożonymi do prawa polskiego

Przedmioty specjalnościowe
Semestr 2
Normy i dyrektywy medyczne 30h
Statystyka 45h
Semestr 3
Projektowanie wyrobów medycznych 30h
Podstawy projektowania w CAD 30h
Semestr 4
Dozymetria 45h
Systemy zarządzania jakością 45h
Procedury i systemy oceny zgodności 30h
Procesy specjalne w ocenie zgodności wyrobów medycznych 30h
Język angielski techniczny 30h
Semestr 5
Język angielski techniczny 30h
Aparatura medyczna 30h
Zarządzanie ryzykiem projektowym 30h
Nowoczesne materiały 30h
Ochrona radiologiczna 30h
Semestr 6
Zagrożenia zmysłów 45h
Metody spektroskopowe 30h
Badania kliniczne wyrobów medycznych 30h
Koncesja i wyroby medyczne (wyroby medyczne z pogranicza) 30h
Elementy GMP dla wyrobów medycznych 45h