Dla kandydatów

Fizyka - studia stacjonarnestatystyka

Poprawny CSS!Dla kandydatów

FIZYKA NAUCZYCIELSKA

Język wykładowy: POLSKI

SYLWETKA ABSOLWENTA
Kierunek fizyka-specjalność nauczycielska jest proponowany młodzieży uzdolnionej w dziedzinie tzw. nauk matematyczno-przyrodniczych i ścisłych oraz wykazującej zamiłowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą. Studia trwają 2 lata i kończą się nadaniem tytułu mgr fizyki- specjalność nauczycielska. Zapewniają poznanie podstaw fizyki klasycznej, fizyki teoretycznej , eksperymentalnej, historii fizyki oraz metodologii badań naukowych z fizyki. Studenci tego kierunku poznają teoretycznie i praktycznie niezbędne zagadnienia matematyki wyższej, informatyki, dydaktyki ogólnej z elementami psychologii, dydaktyki fizyki z ich zastosowaniami do samodzielnego rozwiązywania problemów. Poznają też wybrane zagadnienia z technologii informacyjno-komunikacyjnych w tym jej wykorzystanie w nauczaniu i uczeniu się fizyki oraz astronomii, w szczególności efektywne wykorzystanie w edukacji nowoczesnych, multimedialnych pomocy naukowo- dydaktycznych oraz komunikacji interpersonalnej z użyciem nowoczesnych technik edukacyjnych w procesie kształcenia, w tym kształcenia zdalnego. Wiedza ta umożliwia absolwentowi dalsze doskonalenie się w zakresie fizyki i nauk pokrewnych jak również podjęcie pracy naukowej a także podnoszenie kwalifikacji w kolejnych etapach edukacji (np. studia doktoranckie, podyplomowe). Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy we wszystkich placówkach systemu oświaty jako nauczyciel fizyki i astronomii(szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach zawodowych), w ośrodkach naukowych, badawczych, kulturalno-oświatowych, edukacyjnych i środkach masowego przekazu. Posiadają umiejętność elementaryzacji wiedzy fizycznej do wybranego poziomu edukacyjnego i popularyzacji wiedzy fizycznej wśród niespecjalistów. Absolwent specjalności nauczycielskiej kierunku fizyka dysponuje odpowiednią wiedzą merytoryczną by móc w sposób kompetentny organizować proces zdobywania wiedzy i umiejętności przez uczniów. Jest także przygotowany do pełnienia roli nauczyciela-eksperta i doradcy. Zdobyte w czasie studiów umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych umożliwiają również znalezienie zatrudnienia w firmach komputerowych, centrach analitycznych, przemyśle, w firmach telekomunikacyjnych, konsultingowych, ubezpieczeniowych, bankach, ośrodkach medycznych i meteorologicznych. Dodatkowo absolwenci studiów drugiego stopnia znają język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy wraz z przygotowaniem do posługiwania się terminologią specjalistyczną z zakresu kierunku studiów. Absolwenci tej specjalności są także przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia.