Dla kandydatów

Fizyka - studia stacjonarnestatystyka

Poprawny CSS!Dla kandydatów

NANOTECHNOLOGIA

Język wykładowy: POLSKI

SYLWETKA ABSOLWENTA
AAbsolwent specjalności nanotechnologia posiadał będzie wiedzę związaną z zasadami funkcjonowania aparatury badawczej stosowanej w badaniach nanostruktur i znał metody otrzymywania oraz badania takich struktur. Ponadto, posiadał będzie wiedzę i umiejętności związane z użytkowaniem oraz oprogramowaniem sprzętu komputerowego i wykonywaniem obliczeń właściwości małych układów. Absolwent tej specjalności będzie władał językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej z zakresu fizyki i nanotechnologii.

Absolwent przygotowany jest do pracy w:
- specjalistycznych laboratoriach przemysłowych i badawczych
- powstających firmach wdrażających innowacyjne technologie
- Parkach Naukowo-Technologicznych
- Centrach zaawansowanej technologii

Przedmioty specjalnościowe
Semestr 2
Chemia makromolekularna 45h
Symetria i jej zastosowanie w fizyce i chemii 30h
Semestr 3
Chemia fizyczna 45h
Semestr 4
Podstawy fizyki ciała stałego 45h
Metody badania materiałów 45h
Materiały amorficzne i fizyka materii miękkiej 30h
Semestr 5
Fizyka półprzewodników 45h
Elektronika 30h
Kwantowa teoria transportu elektronowego 30h
Fizyka nośników informacji 45h
Materiały elektroniki molekularnej 30h
Materiałoznawstwo 30h
Semestr 6
Fizyka powierzchni 30h
Elektronika molekularna 30h
Optoelektronika 30h
Mikrosensory 30h
Mikro- i nanoelektronika 30h
Metody symulacji komputerowych w fizyce ciała stałego 45h