Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

Laboratoria

Pracownia fizyczna I

regulamin.pdf
Regulamin pracowni fizycznej I
bhp.pdf
Zasady BHP pracy z prądem elektrycznym
nagłówek.doc
Nagłówek sprawozdania
spis.pdf
Spis ćwiczeń pracowni fizycznej I
literatura.pdf
Literatura

Wykaz ćwiczeń z instrukcjami do pobrania

Ciepło
C1.pdf
Wyznaczanie ciepła topnienia lodu przy pomocy kalorymetru
C2.pdf
Pomiar ciepła właściwego powietrza metodą rozładowania kondesatora
C3.pdf
Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy metodą ostygania
C4.pdf
Wyznaczanie wartości kappa dla powietrza metodą Clementa – Desormesa
C5.pdf
Wyznaczanie ciepła właściwego wody i pojemności cieplnej kalorymetru
C6.pdf
Wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego cieczy metodą pęcherzykową
C7.pdf
Kalorymetryczny pomiar przepływu krwi
C8.pdf
Wyznaczanie ilości ciepła wydzielanego z organizmu człowieka przy oddychaniu
C9.pdf
Wyznaczanie współczynnika przepuszczalności hydraulicznej

Elektryczność
E1.pdf
Wyznaczanie sił elektromotorycznych i oporów wewnętrznych ogniw.
E2.pdf
Badanie transformatora.
E3.pdf
Pomiar mocy prądu stałego i przemiennego.
E4.pdf
Zmiana zakresów amperomierza i woltomierza.
E5.pdf
Wyznaczanie charakterystyk statycznych tranzystora.
E6.pdf
Szeregowy rezonans elektryczny.
E7.pdf
Wyznaczanie charakterystyk fotooporu.
E8.pdf
Sprawdzanie praw Kirchhoffa.
E9.pdf
Badanie pętli histerezy ferromagnetyka.
E10.pdf
Wyznaczanie pojemności kondensatora metodą drgań relaksacyjnych.
E11.pdf
Charakterystyka diody i pomiar prędkości wyjściowej elektronów.
E12.pdf
Wyznacznie długości fali mikrofal.
E13.pdf
Cechowanie termopary i metalicznego opornika termometrycznego.
E14.pdf
Wyznaczanie podatności magnetycznej diamagnetyków i paramagnetyków.
E16.pdf
Badanie natężenia pradu fotoelektrycznego w zalezności od odległóści od źródła światła.
E17.pdf
Badanie charakterystyk prądowo-napieciowych modułu ogniw fotowoltaicznych i sprawności konwersji energii padającego promieniowania.
E18.pdf
Pomiar rezystancji metodą mostkową i metodą porównawczą.
E19.pdf
Układy prostownikowe.

Mechanika
M1.pdf
Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła matematycznego.
M2.pdf
Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła rewersyjnego.
M3.pdf
Wyznaczanie czasu trwania zderzeń oraz parametrów deformacji kul.
M4.pdf
Składanie drgań harmonicznych. Figury Lissajous.
M5.pdf
Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamiczną.
M6.pdf
Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa.
M7.pdf
Wyznacznie liczby Reynoldsa.
M8.pdf
Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu.
M9.pdf
Wyznaczanie współczynnika tarcia tocznego przy pomocy wahadła nachylnego.
M10.pdf
Badanie elipsoidy bezwładności.
M11.pdf
Badanie drgań wahadła fizycznego.
M12.pdf
Badanie drgań wahadeł sprzężonych.
M13.pdf
Wyznaczanie współczynnika sprężystości oraz stałej tłumienia drgań mechanicznych.
M14.pdf
Wyznaczanie gęstości powietrza i prędkości przepływu w funkcji przewężenia.
M15.pdf
Tablica Galtona – mechaniczny model rozkładu Gaussa.

Optyka
O1.pdf
Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą mikroskopu.
O2.pdf
Wyznaczanie stężenia roztworów za pomocą spektrofotometru.
O3.pdf
Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej.
O4.pdf
Widma optyczne.
O5.pdf
Badanie wad soczewek.
O6.pdf
Dyfrakcja światła laserowego.
O7.pdf
Badanie zależności współczynnika załamania cieczy od temperatury prrzy pomocy refraktometru.
O8.pdf
Pomiar skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła w roztworze cukru przy pomocy polarymetru.
O9.pdf
Badanie zależności emisji energetycznej żarówki od temperatury.
O10.pdf
Sprawdzenie prawa Malusa.