Dla kandydatów

Fizyka - studia stacjonarnestatystyka

Poprawny CSS!Pokazy z fizyki

Szkoły ponadgimnazjalne

Mechanika (kinematyka, dynamika). Względność ruchu. Zasady dynamiki Newtona. Zasada zachowania pędu. Kinematyka i dynamika ruchu po okręgu. Zasada zachowania momentu pędu. Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego.
Magnetyzm, elektromagnetyzm. Własności magnetyczne substancji. Oddziaływanie ciał namagnesowanych. Pole magnetyczne wokół przewodnika wiodącego prąd. Zjawiska: histerezy magnetycznej, indukcji elektromagnetycznej. Reguła Lenza. Ruch ładunku w polu magnetycznym.
Ruch harmoniczny, fale, zjawiska falowe.
Akustyka. Interferencja, ugięcie fali płaskiej. Zjawisko Dopplera. Rezonans akustyczny. Fala stojąca. Dudnienia.
Elektrostatyka. Oddziaływanie ciał naładowanych. Rozkład ładunku na powierzchni przewodnika. Linie sił pole elektrostatycznego, elektryzowanie ciał. Praca w polu elektrycznym. Pojemność elektryczna przewodnika.
Optyka geometryczna, bieg światła w ośrodku jednorodnym. Odbicie od powierzchni płaskich i zakrzywionych. Załamanie światła na granicy ośrodków. Bieg światła w ośrodku o zmiennym współczynniku załamania, fata morgana. Soczewki. Bezwładność oka. Złudzenia optyczne. Falowa natura światła – polaryzacja, doświadczenie Younga.
Prąd elektryczny. Warunki przepływu prądu elektrycznego. Prawa Ohma, Kirchhoffa, Joule’a – Lenza. Zależność oporu od geometrii przewodnika jego rodzaju i temperatury. Łączenie odbiorników i źródeł prądu.
Hydrostatyka, aerostatyka. Ciśnienie, ciśnienie hydrostatyczne. Ciśnienie atmosferyczne. Prawo Pascala. Pływanie ciał. Lot balonu.
Termodynamika. Przemiany fazowe. Przegrzanie, przechłodzenie cieczy. Przemiany termodynamiczne gazów. Zmiana energii wewnętrznej. Zasady działania silników cieplnych.