Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

System tutorski

dr hab. prof. AJD Jacek Filipecki

Działalność naukowa
Tytuł pracy doktorskiej: Badanie zjawisk elektronowych w żelazowo – niklowych stopach metalicznych o strukturze amorficznej i po krystalizacji.
Tytuł pracy habilitacyjnej: Relaksacje strukturalne i krystalizacja w szkłach metalicznych Fe78-xCoxSi9B13
Prowadzona tematyka badań naukowych: Badania strukturalne w ciałach stałych o nieuporządkowanych nanostrukturach (szkła metaliczne, szkła chalko-genidkowe, polimery biomedyczne, ceramiki i szkło- ceramiki)
Metody badawcze: anihilacja pozytonów, dyfrakcja rentgenowska


Dorobek naukowy
Monografie: 3
Publikacje: 107 w tym
Publikacje z tzw. listy filadelfijskiej: 55
Publikacje zagraniczne recenzowane: 35
Publikacje krajowe recenzowane: 17

Współpraca naukowa międzynarodowa i krajowa
  1. Przedsiębiorstwo Naukowo Produkcyjne „Karat” we Lwowie (Ukraina), „Efekt oddziaływań radiacyjnych w amorficznych materiałach dla elektroniki”. Współpraca ta jest prowadzona w ramach protokołu wykonawczego naukowej umowy międzynarodowej międzyrządowej pomiędzy Polską i Ukrainą.
  2. Uniwersytet w Sewilli, Wydział Fizyki: „Badania strukturalne szkieł metalicznych o strukturze nano”.
  3. Politechnika Opolska, Katedra Fizyki: „Badania wpływu wilgotności na strukturę ceramik spinelowych”.
  4. Akademia Górniczo Hutnicza; Katedra Szkła i Ceramiki: „Badania właściwości fizycznych szkieł tlenkowych i szkło-ceramik”.